Ekonomické výkazy za rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sest. k 31.12.2020, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha zveřejněny na Úřední desce.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Comments are closed.